Admission open 2020-21

Classical Medicines

BHASMAS :

 

 • Abhraka Bhasma
 • Godanti Bhasma
 • Haratala Bhasma
 • Kapardika Bhasma
 • Kasisa Bhasma
 • Naga Bhasma
 • Rajatha Bhasma
 • Sanka Bhasma
 • Suvarna Bhasma
 • Tamra Bhasma
 • Trivanga Bhasma
 • Vanga Bhasma
 • Pravala Bhasma
 • Muktashukti Bhasma
 • Loha Bhasma

CHURNAS :

 • Ajamodadi Churna
 • Avipattikara Churna
 • Dashamoola Kwatha Churna
 • Gandharvahastadi Kwatha Churna
 • Hingvastaka Churna
 • Punarnavastaka Kwatha Churna
 • Pushyanuga Churna
 • Sitopaladi Churna
 • Talisadi Churna
 • Triphala Churna
 • Ashvagandha Churna
 • Yashtimadhu Churna

VATI / GUTIKA :

 • Chandraprabha Vati
 • Mandoora Vataka
 • Arogyavardhini Gutika
 • Gandhaka Rasayana
 • Laghu soota Vati
 • Kankayana Gutika
 • Abhayadi Modaka
 • Lavangadi Vati
 • Chitrakadi Vati

GUGGULU :

 • Goksuradi Guggulu
 • Kaishora Guggulu
 • Kanchanara Guggulu
 • Laksa Guggulu
 • Mahayogaraja Guggulu
 • Saptavimsatika Guggulu
 • Rasnadi Guggulu
 • Simhanada Guggulu
 • Trayodashanga Guggulu
 • Triphala Guggulu
 • Vatari Guggulu
 • Vyoshadi Guggulu
 • Yogaraja Guggulu
 • Saptanga Guggulu

RASAYOGA :

 • Ekanga Veera Rasa
 • Kamaduga Rasa (Mouktika Yukta)
 • Mrityunjaya Rasa
 • Navayasa Loha
 • Samirapannaga Rasa
 • Shirashuladri Vajra Rasa
 • Sootashekara Rasa
 • Mallasindhura
 • Punarnavadi Mandura
 • Rasakarpura
 • Rasasindhura
 • Swarnavanga
 • Tribhuvanakeerti Rasa
 • Anandbhairava Rasa
 • Hinguleshvara Rasa
 • Rasamanikya
 • Saptamrta Louha

GHRTA :

 • Amrtaprasha Ghrta
 • Brahmi Ghrta
 • Dhanvanthara Ghrta
 • Kalyanaka Ghrta
 • Mahakalyanaka Ghrta
 • Panchagavya Ghrta
 • Saraswata Ghrta
 • Panchatikta Guggulu Ghrita
 • Satpala Ghrta
 • Triphala Ghrita
 • Sukumara Ghrta

PARPATI/ SWARNA KALPA

 • Panchamrita Parpati

 • Rasa Parpati

 • Swarnamalini Vasanta Rasa

 • Brhat Vata Chintamani Rasa

 • Maha Vata Vidhvamsana Rasa

 • Makaradhwaja

 • Brhat Chandrodaya Makaradhwaja

 • Kumarakalyanaka Rasa

 • VasantaKusumakara Rasa

AVALEHA :

 • Agastya Haritaki Rasayana
 • Aswagandhadi Leha
 • Bharangi Guda
 • Chyavanaprasha
 • Citraka Haritaki
 • Brahma Rasayana
 • Drakshavaleha
 • Haridra Khanda
 • Kantakari Avaleha
 • Kushmanda Rasayana
 • Kushmanda Avaleha
 • Kutajavaleha
 • Shatavari Guda
 • Madhusnuhi Rasayana
 • Manibhadra Guda
 • Trivrt Leha

MALAHARA

 • Gandhakadya Malahara
 • Kampillaka Malahara
 • Kitibhari Malahara

LEPA :

 • Dashanga Lepa
 • Doshagna Lepa

ARISTAS/ASAVAS :

 • Balarista
 • Dashamularista
 • Draksharista
 • Jirakarista
 • Mustakarista
 • Parthadyarista
 • Rohitakarista
 • Saraswatharista
 • Vidangarista
 • Lohasava
 • Pippalyadyasava
 • Punarnavasava
 • Rodhrasava
 • Sarivadyasava
 • Srikhandasava
 • Vasakasava

KWATHA :

 • Bhunimbadi Kwatha
 • Dashamula Kwatha
 • Manjishthadi Kwatha
 • Pancha Tikta Kwatha
 • Pathyadi Kwatha
 • Rasna Erandadi Kwatha
 • Rasnadi Kwatha
 • Sahacharadi Kwatha
 • Varundi Kwatha

TAILAS :

 • Anu Taila
 • Asana Bilvadi Taila
 • Brhat Masa Taila
 • Candana Bala Laksadi Taila
 • Dhanwantara Taila
 • Gandharvahasta Taila
 • Jatyadi Taila
 • Kottam Chukkadi Taila
 • Maha Vishagarbha Taila
 • Mahanarayana Taila
 • Pinda Taila
 • Sadbindu Taila
 • Sahacharadi Taila
 • Shudda Bala Taila
 • Irimedadi Taila
 • Brhat Saidhavadya Taila