Classical Medicines

image
BHASMAS :
 • Abhraka Bhasma
 • Godanti Bhasma
 • Haratala Bhasma
 • Kapardika Bhasma
 • Kasisa Bhasma
 • Naga Bhasma
 • Rajatha Bhasma
 • Sanka Bhasma
 • Suvarna Bhasma
 • Tamra Bhasma
 • Trivanga Bhasma/li>
 • Vanga Bhasma
 • Pravala Bhasma
 • Muktashukti Bhasma
 • Loha Bhasma
HURNAS :
 • Ajamodadi Churna
 • Avipattikara Churna
 • Dashamoola Kwatha Churna
 • Gandharvahastadi Kwatha Churna
 • Hingvastaka Churna
 • Punarnavastaka Kwatha Churna
 • Pushyanuga Churna
 • Sitopaladi Churna
 • Talisadi Churna
 • Triphala Churna
 • Ashvagandha Churna
 • Yashtimadhu Churna
VATI / GUTIKA :
 • Chandraprabha Vati
 • Mandoora Vataka
 • Arogyavardhini Gutika
 • Gandhaka Rasayana
 • Laghu soota Vati
 • Kankayana Gutika
 • Abhayadi Modaka
 • Lavangadi Vati
 • Chitrakadi Vati
  TAILAS :
  • Anu Taila
  • Asana Bilvadi Taila
  • Brhat Masa Taila
  • Candana Bala Laksadi Taila
  • Dhanwantara Taila
  • Gandharvahasta Taila
  • Jatyadi Taila
  • Kottam Chukkadi Taila
  • Maha Vishagarbha Taila
  • Mahanarayana Taila
  • Pinda Taila
  • Sadbindu Taila
  • Sahacharadi Taila
  • Shudda Bala Taila
  • Irimedadi Taila
  • Brhat Saidhavadya Taila
  GUGGULU :
  • Goksuradi Guggulu
  • Kaishora Guggulu
  • Kanchanara Guggulu
  • Laksa Guggulu
  • Mahayogaraja Guggulu
  • Saptavimsatika Guggulu
  • Rasnadi Guggulu
  • Simhanada Guggulu
  • Trayodashanga Guggulu
  • Triphala Guggulu
  • Vatari Guggulu
  • Vyoshadi Guggulu
  • Yogaraja Guggulu
  • Saptanga Guggulu
  RASAYOGA :
  • Ekanga Veera Rasa
  • Kamaduga Rasa (Mouktika Yukta)
  • Mrityunjaya Rasa
  • Navayasa Loha
  • Samirapannaga Rasa
  • Shirashuladri Vajra Rasa
  • Sootashekara Rasa
  • Mallasindhura
  • Punarnavadi Mandura
  • Rasakarpura
  • Rasasindhura
  • Swarnavanga
  • Tribhuvanakeerti Rasa
  • Anandbhairava Rasa
  • Hinguleshvara Rasa
  • Rasamanikya
  • Saptamrta Louha
  GHRTA:
  • Amrtaprasha Ghrta
  • Brahmi Ghrta
  • Dhanvanthara Ghrta
  • Kalyanaka Ghrta
  • Mahakalyanaka Ghrta
  • Panchagavya Ghrta
  • Saraswata Ghrta
  • Panchatikta Guggulu Ghrita
  • Satpala Ghrta
  • Triphala Ghrita
  • Sukumara Ghrta
  PARPATI/ SWARNA KALPA
  • Panchamrita Parpati
  • Rasa Parpati
  • Swarnamalini Vasanta Rasa
  • Brhat Vata Chintamani Rasa
  • Maha Vata Vidhvamsana Rasa
  • Makaradhwaja
  • Brhat Chandrodaya Makaradhwaja
  • Kumarakalyanaka Rasa
  • VasantaKusumakara Rasa
  AVALEHA :
  • Agastya Haritaki Rasayana
  • Aswagandhadi Leha
  • Bharangi Guda
  • Chyavanaprasha
  • Citraka Haritaki
  • Brahma Rasayana
  • Drakshavaleha
  • Haridra Khanda
  • Kantakari Avaleha
  • Kushmanda Rasayana
  • Kushmanda Avaleha
  • Kutajavaleha
  • Shatavari Guda
  • Madhusnuhi Rasayana
  • Manibhadra Guda
  • Trivrt Leha
  ARISTAS/ASAVAS :
  • Balarista
  • Dashamularista
  • Draksharista
  • Jirakarista
  • Mustakarista
  • Parthadyarista
  • Rohitakarista
  • Saraswatharista
  • Vidangarista
  • Lohasava
  • Pippalyadyasava
  • Punarnavasava
  • Rodhrasava
  • Sarivadyasava
  • Srikhandasava
  • Vasakasava
  KWATHA :
  • Bhunimbadi Kwatha
  • Dashamula Kwatha
  • Manjishthadi Kwatha
  • Pancha Tikta Kwatha
  • Pathyadi Kwatha
  • Rasna Erandadi Kwatha
  • Rasnadi Kwatha
  • Sahacharadi Kwatha
  • Varundi Kwatha
  MALAHARA
  • Gandhakadya Malahara
  • Kampillaka Malahara
  • Kitibhari Malahara
  LEPA :
  • Dashanga Lepa
  • Doshagna Lepa